Carton Boxes

กล่องฝาชน มีจุดสังเกตคือ ฝากล่อง เมื่อปิดจะมาชนกันที่ตรงกลางพอดี กล่องชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รูปแบบกล่องจึงมีหลายแบบไปด้วย ขึ้นกับลักษณะงาน และสินค้าที่จะนำกล่องไปใช้ นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกกล่องประเภทอื่นได้ เช่น กล่องฝาเกย กล่อง HSC กล่อง Sleeve ให้ตรงกับความต้องการใช้ที่หลากหลายได้